Veszkényi Keresztelő Szent János születése templom-Társplébánia

A barokk stílusú templom a XVIII. század közepén épült, majd 1900 körül mellékhajókkal bővítették. Főoltára és szószéke későbbi:1880 körüli, romantikus stílusú munka.A belsőben lourdes-i oltár látható. A Sarlós Boldogasszony kápolnát Zalka János veszkényi születésű győri püspök építtette. A kápolnában az első szentmisét 1887 nyarán tartották. Akkoriban ez a hely a falutól távol eső terület volt, ám mára már körbeölelik a házak. A kápolna előtt álló Pieta-szobron 1755-ös évszámot olvashatunk. A talpazatán található M. H. monogram valószínűleg az alapító személyére utal. A latin helyesírás szerint az M betű a kereszt-, a H betű a vezetéknevet jelöli. A szobor alapításáról nem maradt feljegyzés, az 1873. évi püspöki látogatás jegyzőkönyvében csupán arról olvashatunk, hogy: „…a fehér képet a Bella család tartja fen…”

A szájhagyomány ehhez a szoborhoz köti a kápolna építésének helyét. Az építtető püspök édesanyja mindig idáig kísérte el a fiát, mikor az a tanulmányai során hazalátogatott. Ezt a legendát támasztja alá egy 1892-ben, tehát a kápolnaszentelés után öt évvel, Zalka János 25 éves püspöki jubileumára kiadott emlékkönyv: „…a falu határában állott fehér kép, mely a fájdalmas Szűzanyát ábrázolta, ölében a kiszenvedett Jézussal, s melynek a veszkényi hívő nép kegyeletes szokása szerint ő is eljárt, mint kisded iskolás fiú, édes anyjával imádkozni.

A szobrot az idő vihara megviselte s ezért a püspök gyermekkora édes örömeinek emlékére, annak helyébe pompás román stylü kápolnát emelt Sarlós Boldogasszony tiszteletére. E nap a falu fogadott ünnepe s ezért most e napon itt tartják a szentmisét.” Ennek emlékére, s szülőfaluja iránti szeretete jeléül építtette a kápolnát Zalka püspök. A kápolnát és a Pietát a helyi önkormányzat és a kápolna mellett üzemelő cég 2012-ben felújíttatta

Zalka János Györi püspök élete

A rábaközi Veszkényben látta meg a napvilágot 1820. december 16-án, elszegényedett nemesi családban. Töretlen hitét édesanyjától örökölte; a tudományokban való jártassága és papi hivatása a győri és a soproni bencéseknél, az esztergomi kisszemináriumban, a pozsonyi Emericanumban és Nagyszombatban érlelődött meg, szemináriumi tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. Első, Esztergomban bemutatott szentmiséje után Zalka János szülőfalujába sietett, ahol ünnepi istentisztelet keretében köszönte meg a híveknek, különösen édesanyjának azt a sok áldozatot, ami őt a lelkipásztori pályára segítette.

Káplánságát Kőhídgyarmaton (ma Kamenný Most, Szlovákia) és Dorogon kezdte, majd teológiai tanulmányainak folytatására ismét Bécsbe, az Augustineumba került. Teológiai doktorátusát a szabadságharc idején, 1848 augusztusában szerezte meg. A pest-belvárosi plébániára került, ahol káplánként működött, s a Katholikus Néplap szerkesztésével hívta fel magára a figyelmet. 1849-től katedrára cserélte a lelkipásztori feladatokat: először az esztergomi szeminárium prefektusa, majd a pesti hittudományi kar egyháztörténet-professzora, később rektora lett. Publicisztikai tevékenységet folytatott, évekig volt a Religio folyóirat szerkesztője. Tevékenysége nem kerülte el az uralkodó figyelmét sem: 1859-ben Ferenc József esztergomi kanonokká nevezte ki.

1867-ben – amikor a Scitovszky János hercegprímás halálával megüresedett esztergomi érseki széket Simor János győri püspök nyerte eltért vissza egyházmegyéjébe mint megyéspüspök. Zalka János 34 éven keresztül, haláláig kormányozta a győri püspökséget. Főpásztorként sem feledkezett meg szülőföldjéről: a veszkényi templomot és az iskolát gazdag adományokkal látta el, a falu határában lévő Mária-kép számára – ahol sokszor imádkozott édesanyjával együtt – Sarlós Boldogasszony tiszteletére kápolnát építtetett. Többször elzarándokolt a Rábaköz búcsújáró helyére, Osliba. Püspöksége alatt a rábaszováti, a szanyi, a péri, a himodi és a bőnyi templom is megújulhatott; Pinnyéden kápolnát építtetett. Bővítette a nagyszemináriumot, otthont teremtve ezzel páratlan értékű könyvtárának; Győrben a katolikus tanítóképzőnek új épületet emeltete.

Miserend

Elérhetőség

☎️ 30/370-4699

🏠 9352 Veszkény Fő u. 58.

📍 Osli

Plébános

Dr. Szaradits József

Veszkényi Tanácsadó Testületi Tagok

Barkovics Sándor 

Böcskei Sándorné 

Hajós Imre 

Horváth Imre 

Horváth László – templomatya

Kiss Ferenc 

Kiss Miklós 

Lócsi Ferenc

Lócsi Péter 

Nagy Vincéné

ifj. Nyerges Ferenc

id. Nyerges Ferenc 

Roskó Tibor 

Varga Attiláné 

Varga József

Tiszteletbeli Tagok: Németh Antal (testületi alelnök), Orbán Miklós