Osli Római Katolikus Plébánia

Veszkényi Keresztelő Szent János születése templom

A barokk stílusú templom a XVIII. század közepén épült, majd 1900 körül mellékhajókkal bővítették. Főoltára és szószéke későbbi:1880 körüli, romantikus stílusú munka.A belsőben lourdes-i oltár látható. A Sarlós Boldogasszony kápolnát Zalka János veszkényi születésű győri püspök építtette. A kápolnában az első szentmisét 1887 nyarán tartották. Akkoriban ez a hely a falutól távol eső terület volt, ám mára már körbeölelik a házak. A kápolna előtt álló Pieta-szobron 1755-ös évszámot olvashatunk. A talpazatán található M. H. monogram valószínűleg az alapító személyére utal. A latin helyesírás szerint az M betű a kereszt-, a H betű a vezetéknevet jelöli. A szobor alapításáról nem maradt feljegyzés, az 1873. évi püspöki látogatás jegyzőkönyvében csupán arról olvashatunk, hogy: „…a fehér képet a Bella család tartja fen…”

A szájhagyomány ehhez a szoborhoz köti a kápolna építésének helyét. Az építtető püspök édesanyja mindig idáig kísérte el a fiát, mikor az a tanulmányai során hazalátogatott. Ezt a legendát támasztja alá egy 1892-ben, tehát a kápolnaszentelés után öt évvel, Zalka János 25 éves püspöki jubileumára kiadott emlékkönyv: „…a falu határában állott fehér kép, mely a fájdalmas Szűzanyát ábrázolta, ölében a kiszenvedett Jézussal, s melynek a veszkényi hívő nép kegyeletes szokása szerint ő is eljárt, mint kisded iskolás fiú, édes anyjával imádkozni.

A szobrot az idő vihara megviselte s ezért a püspök gyermekkora édes örömeinek emlékére, annak helyébe pompás román stylü kápolnát emelt Sarlós Boldogasszony tiszteletére. E nap a falu fogadott ünnepe s ezért most e napon itt tartják a szentmisét.” Ennek emlékére, s szülőfaluja iránti szeretete jeléül építtette a kápolnát Zalka püspök. A kápolnát és a Pietát a helyi önkormányzat és a kápolna mellett üzemelő cég 2012-ben felújíttatta.

Zalka János Györi püspök élete

A rábaközi Veszkényben látta meg a napvilágot 1820. december 16-án, elszegényedett nemesi családban. Töretlen hitét édesanyjától örökölte; a tudományokban való jártassága és papi hivatása a győri és a soproni bencéseknél, az esztergomi kisszemináriumban, a pozsonyi Emericanumban és Nagyszombatban érlelődött meg, szemináriumi tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. Első, Esztergomban bemutatott szentmiséje után Zalka János szülőfalujába sietett, ahol ünnepi istentisztelet keretében köszönte meg a híveknek, különösen édesanyjának azt a sok áldozatot, ami őt a lelkipásztori pályára segítette.

Káplánságát Kőhídgyarmaton (ma Kamenný Most, Szlovákia) és Dorogon kezdte, majd teológiai tanulmányainak folytatására ismét Bécsbe, az Augustineumba került. Teológiai doktorátusát a szabadságharc idején, 1848 augusztusában szerezte meg. A pest-belvárosi plébániára került, ahol káplánként működött, s a Katholikus Néplap szerkesztésével hívta fel magára a figyelmet. 1849-től katedrára cserélte a lelkipásztori feladatokat: először az esztergomi szeminárium prefektusa, majd a pesti hittudományi kar egyháztörténet-professzora, később rektora lett. Publicisztikai tevékenységet folytatott, évekig volt a Religio folyóirat szerkesztője. Tevékenysége nem kerülte el az uralkodó figyelmét sem: 1859-ben Ferenc József esztergomi kanonokká nevezte ki.

1867-ben – amikor a Scitovszky János hercegprímás halálával megüresedett esztergomi érseki széket Simor János győri püspök nyerte eltért vissza egyházmegyéjébe mint megyéspüspök. Zalka János 34 éven keresztül, haláláig kormányozta a győri püspökséget. Főpásztorként sem feledkezett meg szülőföldjéről: a veszkényi templomot és az iskolát gazdag adományokkal látta el, a falu határában lévő Mária-kép számára – ahol sokszor imádkozott édesanyjával együtt – Sarlós Boldogasszony tiszteletére kápolnát építtetett. Többször elzarándokolt a Rábaköz búcsújáró helyére, Osliba. Püspöksége alatt a rábaszováti, a szanyi, a péri, a himodi és a bőnyi templom is megújulhatott; Pinnyéden kápolnát építtetett. Bővítette a nagyszemináriumot, otthont teremtve ezzel páratlan értékű könyvtárának; Győrben a katolikus tanítóképzőnek új épületet emeltete.

Previous
Next

Miserend

Télen

Szerda: 18:00
Péntek: 18:00
Vasárnap: 9:30

Nyáron

Szerda: 19:00
Péntek: 19:00
Vasárnap: 9:30

Elérhetőség

Plébánosunk

Dr. Szaradits József

Plébános

Veszkényi Tanácsadó Testületi tagok

A nevek megtekintéséhez kattintson az ikonokra.

Id. Nyerges Ferenc

Horváth László

Horváth Imre

Kiss Miklós

Hajós Imre

Kiss Ferenc

Varga Attiláné

Böcskei Sándorné

Nagy Vincéné

Barkovics Sándor

Varga József

Roskó Tibor

Lócsi Péter

Lócsi Ferenc

Scroll to Top